Algemene voorwaarden

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Voor de 2 eerste bestellingen vragen wij steeds een vooruitbetaling.

1. TEGENSTELBAARHEID De bepalingen van onze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van onze aanbiedingen of van iedere afgesloten
verkoopsovereenkomst. De koper wordt geacht er kennis van te hebben genomen en alle clausules ervan te hebben aanvaard, zelfs
indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene voorwaarden, en behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

2. AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN
Behoudens andersluidend beding worden onze aanbiedingen gedaan zonder verbintenis. Zij verbinden ons enkel in de mate waarin wij
ze schriftelijk hebben bevestigd of indien wij er gevolg aan geven door verzending van koopwaar en van de factuur. Al onze prijzen zijn
onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande melding.

3. LEVERINGSTERMIJN
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijk beding, zijn onze leveringstermijnen slechts gegeven ter indicatieve titel. Geen enkele vertraging
kan aanleiding geven tot om het even welke schadevergoeding of tot de ontbinding van de bestelling. De koper is ertoe gehouden een
bestelling geleverd in meerdere verzendingen te aanvaarden.

4. WAARBORG EN AANSPRAKELIJKHEID
Voor het gebruik van onze producten, zal de koper zich ervan dienen te vergewissen dat zij overeenstemmen met het gebruik waartoe
zij bestemd zijn. De verkoper waarborgt niet het gebruik van het product dat afwijkt van datgene dat redelijkerwijze voorzienbaar is,
rekening houdend met de eigenschappen ervan, noch het slechte gebruik ervan. De betwistingen met betrekking tot onze leveringen
zijn slechts ontvankelijk indien zij bij geschrift worden geformuleerd, binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de koopwaar. Na
deze termijn, worden onze leveringen, geacht definitief te zijn aanvaard, hetgeen iedere mogelijke betwisting achteraf uitsluit.

5. INLICHTINGEN EN RAADGEVINGEN
De inlichtingen en technische raadgevingen die wij met betrekking tot onze producten verstrekken, worden gegeven zonder verbintenis
van onzentwege en met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid.
6. LEGE VERPAKKINGEN
Alle verpakkingen blijven onze eigendom. Zij moeten worden teruggegeven aan de vervoerder die hierom verzoekt volgens onze
richtlijnen.

7. BETALINGEN
Onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens schriftelijk andersluidend beding. In geval van niet-betaling op hun vervaldag,
brengen zij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op rato van 12% per jaar, Bovendien zullen zij van rechtswege en
zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een jaarlijks percentage van 15% ten titel van forfaitaire schadevergoeding met een
minimum van 100,00 EURO, onafgezien nog van de werkelijk geleden schade. Deze vergoeding bestemd om onze bijkomende
organisatiekosten te dekken (bureau • secretariaat) is vanaf heden vrij door onze cliënten aanvaard. Bij ontstentenis van betaling op
de vervaldag van een factuur is de verkoper tevens gemachtigd om alle nog uit te voeren verkoopsovereenkomsten te verbreken.
Tevens worden alle latere facturen onmiddellijk opeisbaar. Tenslotte, nog steeds in geval van niet-betaling van de prijs, zullen wij
tevens het recht hebben de verkoop te ontbinden, mits een loutere ingebrekestelling, die zonder gevolg is gebleven in de 8 dagen na
verzending ervan.

8. De koper die zijn bestelling annuleert of weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, is, 14 dagen na de aangetekende
ingebrekestelling tot afname, een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 30 % van de verkoopprijs van de
bestelling of levering of, indien er reeds gedeeltelijke leveringen zijn gebeurd, van het saldo van de koopprijs van de goederen die nog
niet werden geleverd. Partijen zijn het erover eens dat dit bedrag een billijke en aannemelijke forfaitaire vergoeding inhoudt voor de
schade die de verkoper lijdt. Evenwel kan de verkoper een hogere schadevergoeding eisen indien zijn werkelijk geleden schade de
forfaitair bepaalde schadevergoeding zou overtreffen. Het voorgaande beding is facultatief door de verkoper in te roepen en doet
derhalve geen afbreuk aan het recht van de verkoper om de uitvoering van de overeenkomst door de koper te eisen. Deze forfaitair
bepaalde schadevergoeding is tevens door de verkoper aan de koper tegenwerpelijk in elk (ander) geval dat tot de ontbinding van de
overeenkomst aanleiding zou geven, onverminderd het recht van de verkoper om zijn werkelijk geleden schade te bewijzen.

9. De verkoper behoudt het eigendomsrecht van de geleverde koopwaar, totdat de koper zijn verplichtingen jegens hem integraal
heeft vervuld. Zelfs in geval van eigendomsvoorbehoud ten voordele van de verkoper, is het risico op de koper overgedragen vanaf de
levering.

10. Wat ook de diverse betalingswijzen, regelingsaanvaardingen of plaatsen van levering zijn, zijn de Rechtbanken van het
rechtsgebied waar het etablissement van de verkoper is gevestigd, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van iedere betwisting. In
ieder geval zal het Belgisch recht van toepassing zijn.

 

11. Onze compatibele toners zijn van uitstekende kwaliteit. Daardoor willen wij u een niet-teveden-geld-terug garantie geven. Mochten de prints niet naar behoren gebeuren, dient u ons binnen de 30 dagen na factuurdatum een scan te sturen van de slechte afdrukken. Als blijkt dat dat inderdaad aan onze toners liggen dan wordt u daarvoor vergoedt, hetzij met nieuwe toners, hetzij met een waardebon van A-Z Supplies, hetzij met het een geldelijke overschrijving van het bedrag van de niet-kwalitatieve toner. Let wel! Bij kleurenprinters geldt dit niet in geval dat u onze toners samen met andere toners (hetzij originele, hetzij compatibele van andere merken) in dezelfde printer laat afdrukken. Om de beste afdrukken te verkrijgen moeten toners voor een kleurenprinter altijd tot hetzelfde merk behoren. het mengen van merken heeft een negatief effect op de afdrukken, met eventueel slechte afdrukken tot gevolg.